Cele i statut organizacji

     

  1. Podstawowym celem stowarzyszenia jest zakładanie, organizowanie, prowadzenie i rozwój ogrodu działkowego „Nad Drwęcą” w Ostródzie w sposób zapewniający członkom stowarzyszenia i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby,
  2. Przeciwstawianie się przyrodniczej degradacji terenów zielonych miasta Ostródy,
  3. Ochrona środowiska przyrodniczego i lokalnych składników przyrody,
  4. Kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka i podnoszenie standardów ekologicznych,
  5. Poprawa warunków socjalno-bytowych społeczności lokalnej,
  6. Integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów,
  7. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym oraz wyrównywanie ich szans.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska